fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

 perALGEMEEN

De dienstverlening van Harcourt de Tourville (verder in de tekst met HdeT afgekort), met zetel te Antwerpen – Pacificatiestraat 9, 2000 Antwerpen, wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van HdeT die tevens worden vermeld op de website www.hadto.be. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

BESTELLING

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een offerte per post, per fax, per e-mail of ten kantore. HdeT mag echter te allen tijde, eventueel in een later stadium, vragen om een originele en eigenhandig ondertekende bestelbon te overhandigen. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van HdeT. HdeT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens of andere gegevens pertinent voor de opdracht. Bijzondere wensen inzake spelling, opmaak, format, aanpassingen, ea dienen voorafgaandelijk (ie bij de onderteking van de offertebon) schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zoniet betaalt de klant/opdrachtgever € 50,00/uur (met steeds een minimum van 1 uur). Eens de bestelbon ondertekend is, ongeacht het feit dat de klant en/of opdrachtgever om welke reden dan ook afziet van de opdracht, kan hij niet verzaken te betalen. Voor alle opdrachten welke het totaalbedrag van € 250,00 (excl. btw.) overstijgen is de klant en/of opdrachtgever eraan gehouden een voorschot van minstens 25% te voldoen voor de werken worden aangevat. De klant en/of opdrachtgever houdt zich eraan alle bedragen, die € 250,00 (excl. btw.) niet overstijgen, ten kantore te betalen, bij de afhaling/levering van de gevraagde dienst. Verder kan HdeT bepalen, ongeacht de grootte van het bedrag, alle sommen ten kantore en in contanten te betalen indien zij oordeelt dat de klant/opdrachtgever onvoldoende garanties biedt tot betaling. Bij de afhaling van de vertaling/opdracht tekent de klant/opdrachtgever voor ontvangst. Indien de betaalde bestelling niet tijdig wordt afgehaald (cfr. datum offertebon), zal HdeT twee weken na leveringsdatum deze per kerende overmaken aan de klant, zonder evenwel aansprakelijk te kunnen worden gesteld worden bij niet of geen tijdig ontvangst.

COMMUNICATIESTUKKEN

Het materiaal nodig voor het communicatiewerk wordt door de opdrachtgever op zijn kosten geleverd aan HdeT. De kosten om de vertaling/tekst te schrijven en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door HdeT, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten. Voor elke opdracht worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door HdeT. De opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan HdeT ter kennis brengen, desgevallend op basis van andere officiële stukken. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan HdeT alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling/tekst schrijven wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan HdeT. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van HdeT en een supplementaire forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 50,00 euro, behoudens het bewijs van een grotere schade.

KLACHTEN

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de levering van de tekst/vertaling of de uitvoering van de diensten en/of factuur, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Poststempel op de vernoemde documenten geldt als bewijs. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling/tekst, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, (door bevoegde native speakers en/of native language schrijvers) geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een tekst/vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

LEVERINGSTERMIJN/LEVERING

HdeT zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling of contractuele verbintenissen. De door HdeT vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van HdeT, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. HdeT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. Daarentegen zal HdeT op gemotiveerde wijze staven bij niet tijdige levering. Zij blijft alles in het werk stellen om de indicatieve leveringstermijnen te respecteren.

OVERMACHT

Bij overmacht worden de verplichtingen van HdeT opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

BETALING

De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per email of post, waarbij de emaildatum of poststempel geldt als bewijs, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien HdeT aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 8 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

HdeT kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van HdeT steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. HdeT kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

ONTBINDING

HdeT is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt HdeT het auteursrecht op de door HdeT vervaardigde vertalingen, teksten, cursusmateriaal en alle andere diensten. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart HdeT tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

STILZWIJGEN

In geen geval kan de klant zich beroepen op een stilzwijgende toestemming van HdeT bij een laattijdige facturatie, niet tijdig afhalen/leveren van originele stukken en/of vertalingen of andere.

GESCHILLENREGELING

Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen of het vredegerecht van het kanton Antwerpen. Voor al wat in onderhavige orderbon niet is voorzien is, verklaren HdeT en klant zich te schikken naar de wetten en gebruiken ter zake.

Open chat